Comité d’Honneur

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in Haupeschfest 2012

 • Agence Steil et Zeimetz, Echternach
 • Atelier de soufflage de verre Seil Pascale, Berdorf
 • Auto-Ecole Fernand S. à r.l., Echternach
 • Bijouterie Annick Mersch,
 • Atelier VerretigOr
 • Boucherie Frank Osweiler, Echternach
 • Café St. Nicolas, Echternach
 • Dr. Schoos S. à r.l., Berdorf
 • Electricité Claude Huss, Consdorf
 • Electricité Fernand Wagner, Echternach
 • Electricité Henri Schmit, Echternach
 • Etablissements Hoffmann-Neu
 • Combustibles S.A., Mertert
 • Garage Simon S.A., Ingeldorf
 • Hôtel Bel Air, Echternach
 • Hôtel Brimer, Grundhof
 • L&S S. à r.l., Echternach
 • Medical IT-Solutions S. à r.l., Echternach
 • Pierre Eippers S.à r.l., Echternach
 • Weber Gedrénksbuttek, Echternach