Donateurs

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in Haupeschfest 2007

  • Pâtisserie Simon-Keup Echternach
  • Optique Marc Wirtz s.à r.l. Echternach
  • Floristik Hoffmann s.à r.l. Echternach
  • Pharmacie du Lion Echternach
  • Electricité Fernand Wagner Echternach
  • Atelier de Construction Turpel Jos Lellig