Wuert vum Buergermeeschter

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in Haupeschfest 2006

Ech sënn houfreg op d’Bäertrëffer Fraen a Mammen well si och dëst Joer erëm, fir t’zweet, dat sougenannten Haupeschfest, verbonne mat engem Konsthanderwerkermaart organiséieren. Ech wär frou wann dës Manifestatioun géif zur Traditioun ginn.

Duerch dës Organisatioun beweisen d’Fraen a Mammen, dass si eng Hand mat upacke wëllen, an Zesummenaarbecht mat der Gemeng, d'Uertschaft Bäertref, déi am Zentrum vun der klenger Lëtzebuerger Schwäiz läit, bis iwwert t'Grenzen eraus, bekannt ze maachen.

Ech wënschen hinnen e groussen Erfolleg, an dass hiert Engagement net emsoss wäert sinn, an de Leit déi bei eis an t’Gemeng kommen e puer flott Stonnen an Distraktioun.

Ern Walerius

Buergermeeschter