Haupeschfest 2013

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in Haupeschfest 2013

Et brauch keen extra Joer vum Bénévolat, fir een Duerf liewen ze loossen a Guddes ze maachen.

De Beweis hunn d'Fraen a Mammen vu Bäerdref mat hirer fläisseger Presidentin Linda Hartmann an hirem dynamesche Comité ewell fir d'néngte Kéier erbruecht.

E grousse Merci geet un déi fréier an heiteg Equipe, déi d'Iddi haten an d'Initiative geholl hunn, fir dat traditionellt Haupeschfest mat engem Konschthandwierkermaart ze beräicheren an zu engem fest verankerte Rendez-vous fir Grouss a Kleng ze maachen.

Mat Freed a vill Asaz schaffe si net nëmme fir sech, mee ënnerstëtze vun hirem Rengerléis verschidde karitativ Vereenegungen heiheem an an der Drëtter Welt.

Als Presidentin vun de Fraen a Mammen aus dem Dekanat Iechternach ass et mir een Uleies, hinnen e grousse Merci auszesprieche fir hir exemplaresch Generositéit.

Ech encouragéiere si, weider esou zesummenzehalen, dann ass et mir net baang fir d'Zukunft.

Vill Erfolleg fir den 9. an den 10.November um Haupeschfest zu Bäerdref.

Marie-Thérèse Bohnenberger-Urwald