Häerzlech wëllkomm zu Bäerdref

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in Haupeschfest 2013

Et as erëm esou wäit. Den 9. an 10. November gëtt dat ningt Haupeschfest mat Konschthandwierkermaart hei zu Bäerdref gestart.

Eis Fraen a Mammen hunn am Laf vun de Joren en Event geschaf, deen net méi hei zu Bäerdref ewechzedenken ass.

Wéi all Joer hu si mat vill Courage an dem néidege Wëllen an awer och Know-how d’Organisatioun vum Haupeschfest an Ugrëff geholl. Iwwer 100 Aussteller aus dem In- an Ausland wäerten déi zwee Deeg hei zu Bäerdref, am Zentrum vun der Lëtzebuerger Schwäiz, derbäi sinn.

Duerch e flotten an ofwiessslungsr äiche kulturelle Programm suerge si fir eng eenzegaarteg Atmosphär.

De Syndicat d’initiative organiséiert dëst Joer déi 35. Kéier d’Haupeschmass am Amphitheater „Breechkaul“. Wéi all Joer sinn „d’Tropes de chasse“ erëm derbäi.

Ech wëll si speziell ervirhiewen ann hinne félicitéiere fir dee Jubiläum.

Et ass also vill lass déi zwee Deeg hei zu Bäerdref an duerfir eng gutt Geleeëheet, fir mat der Famill oder Frënn an eis schéin Uertschaft ze kommen an e flotten Dag mat eis ze verbréngen.

Wéi ëmmer sinn och d'Veräiner aus eiser Gemeng mat derbäi a si wäerten tatkräfteg hëllefen, deen néidege Succès ze garantéieren.

Ech wëll awer och eise Gäscht a Visiteuren un d’Häerz leeën, déi ausgewise Parkplazen ze benotzen, anerefalls eis Stroosse blockéiert ginn, an d'’Bussen e Problem kréien, fir duerchzekommen, an esou hiren Horaire net méi kënnen anhalen.

Ech wëll eise Fraen a Mammen fir hir vill Méi an Aarbecht, déi si am Sënn vun engem gudde Wierk an am Sënn vun eiser Gemeng geleescht hunn, félicitéieren a wënschen hinnen deen néidegen Erfolleg.

Zum Schluss hoffen ech, dass mer vill Leit, bäi schéinem Hierschtwieder, hei zu Bäerdref kënne begréissen a wënschen hinnen alleguer en agreablen Openthalt an eiser Gemeng.

Ern Walerius

Buergermeeschter