Wëllkomm

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in Haupeschfest 2011

Et ass schonn erëm e Joer hier, dass mer hei zu Berdorf eist Haupeschfest mat Konschthandwierkermaart gefeiert hunn. Dat bedeit, dass dat nächst virun der Dier steet. D'Organisatioun vun dem 7. Haupeschfest mat Konschthandwierkermaart steet ënnert der Responsabilitéit vun de Fraen a Mammen vu Bäertref.

Esou wéi mir si kennen, hunn eis Fraen a Mammen keng Méi an Aarbecht gescheit fir och dëst Joer derfir ze suergen, dass Aussteller an Artisten aus dem In- an Ausland déi zwéin Deeg hei zu Berdorf derbäi senn. Des Weideren hu si och erëm e kulturelle Programm ronderëm dat Fest organiséiert.

Ech wëll eisem Syndicat d'Initiative Merci soen, well si zoustänneg senn fir d'Organisatioun vun der Haupeschmass am Amphitheater „Breechkaul“. Wéi all Joer senn och d'„Trompes de chasse“ erëm mat derbäi. Dëst Evenement bréngt bis wäit iwwer eis Grenzen eraus vill Leit op Bäertref. D'Veräiner aus der Bäertreffer Gemeng senn wéi all Joer mat derbäi a wäerten tatkräfteg matschaffen fir eist Haupeschfest zum Succès ze féieren.

D'Haupeschfest mat Konschthandwierkermaart ass eng flott Geleeënheet a mëttlerweil ewell eng Traditioun, fir mat der Famill oder och mat Frënn op Bäertref, dem Zentrum vun der klenger Lëtzebuerger Schwäiz, ze kommen, an e puer flott Stonnen an eiser schéiner Uertschaft ze verbréngen.

Ech wëll eise Fraen a Mammen fir hir vill Méi an Aarbecht, déi si am Sënn vun engem gudde Wierk an am Sënn vun eiser Gemeng geleescht hunn, félicitéieren a wënschen hinnen dee verdéngten Erfolleg.

Zum Schluss hoffen ech, dass mer vill Leit hei zu Bäertref kënne begréissen, a wënschen hinnen alleguer en agréablen Openthalt an eiser Gemeng.

Ern Walerius

Buergermeeschter