Bonne Chance

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in 30 Jahre ACFL Berdorf

Et ass fir mech als Buergermeeschter vun der Gemeng Bäertref eng gruuss Freed, dir de "Fraen a Mammen" vu Bäertref, déi an dësem Joer hiren 30. Gebuertsdag feieren, meng beste Gléckwënsch am Numm vun der Gemeng ze iwwermëttelen.

30 Joer, wou e Veräin besteet, kënnt ee soën, wären nach keng laang Zäit, mä 30 Joer fir e Veräin wéi d' "Fraen a Mammen" ass schuns e laange batz, wann e weess, wéi schwéier et ass, hautzudaags Leit fir seng Ideeën an Aktivitéiten ze begeeschteren.

Dofir e gruusst Kompliment un all Responsabel vum Veräin, déi fréier an déi haut, fir all déi schéin Aktivitéiten, am Verlaf vun deenen 30 Joer, déi si net nëmmen hirer Gemeng offréiert hunn, mee och deene Leit vun auswärts. Ech denken do ënner anerem un déi vill Kaffiskränzer a Bazaren, un d'Haupeschfest an un d'Fräizäitaktivitéite fir hir Memberen.

D'Ennerstëtzung vun der Gemeng ass su engem dynamesche Verain ëmmer gewëss, en ech wënschen de Fraen a Mammen vu Bäertreff vill Succès fir hir Festivitéiten an och "Bonne Chance" fir hiert weidert Schaffen an der Zukunft.

Konsbruck Georges

Buergermeeschter vu Bäertreff (1988 - 2005)