Gréiswuert vun der Dekanatspräsidentin

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in 30 Jahre ACFL Berdorf

Berdorf, net wait vum schéinen Sauerdal an am Herz vun der "Lëtzebuerger Schweiz", en idealen Kader fir Fester ze feieren.

Mat Begeschterung an Idealismus hun eis Frendinnen vun der A.C.F.L. Berdorf daat sozialt Engagement als Iewschaft iwerholl daat hir Virgängerinnen mat vill Léift an Suerg an daat neit Jorhonnert gefoert hun.

Bei 30 Joer Benevolat fir d'gutt Sach, waat haut net mei esou selbstverstândlech ass, sin ech iwerzeecht daat eis "Fraen a Mammen" vu Berdorf mat hierer dynamescher Präsidentin net waerten stoen bleiwen an mat frescher Kraaft an Eenegkeet déi Wäerter ewéi Toleranz an éieren halen, dann sin sie fir d'Zukunft op dem richtegen Wee.

Ech wënschen e schéint Fest!

Marie Thérèse Bohnenberger-Urwald