Carine Manderscheid-Hirtz - Nationalpräsidentin

Geschrieben von Fraen a Mammen Berdorf. Posted in 30 Jahre ACFL Berdorf

2005 ass e Jubiläumsjoer fir d'Fraen a Mammen vu Berdorf. Et sinn elo 30 Joer hir, dass och an Ärer Por eng Sektioun Fraen a Mammen gegrënnt gouf, an Dir esou an déi grouss Famill vun der Kathoulescher Fraenaktioun opgeholl goufe. Merci allen Dammen vun Ärer Sektioun fir hiren Asaz am Laf vun dësen 30 Joër. Merci och all deenen, déi wärend där Zäit Responsabilitéit iwwerholl hunn.

Virun 30 Joer, wéi Är Sektioun gegrënnt gouf, war d'Situatioun vun der Fra nach ganz anescht, wéi dat haut de Fall ass. Deemools war et nach méi selbstverständlech, dass d'Fraen no der Gebuert vun den Kanner hire Beruff opgin hunn an nëmmen nach Hausfra waren. Member ze gin an engem Veräin wéi de Fraen a Mammen war fir vill vun dëse Fraen eng flott Ofwiesselung. Hei haaten si Geleeënheet, sech mat anere Fraen ze treffen. hei konnten si sech austauschen. Et wor awer net nëmmen dat, wat si gesicht hunn. Si wollten sech och nëtzlech maachen. Duerch déi vill a gutt Benevol-Aarbecht, déi bei de "Fraen a Mammen geleescht gëtt, maache Fraen net nëmmen eppes fir sech selwer, mä si hunn och d'Meigelechkeet, fir anerer do ze sinn, an do ze hëllefen, wou Hëllef gebraucht gëtt. Ouni selwer eng Pei ze kréien fir déi Aarbecht, déi si leeschten, sinn si wichteg an onentbierlech Membere vun der Gesellschaft.

Haut ass d'Gesiicht vun dëser Gesellschafft am Gaang sech komplett ze changéieren. Emmer méi jonk Fraen decidéieren, och wa Kanner do sinn am Beruff ze bleiwen, oder no enger Erzéihungspaus erëm an de Beruff eranzegoen. Mangel un Zäit ass oft d'Ursaach, dass dës Fraen an engem Mouvement wéi der kathoulescher Fraenaktioun net méi esou selbstverständlech matschaffe kënnen. Mir mussen dës nei Liezenssituatioun zu Kenntnis huelen. Statt dauernd ze kloen, solle mir versichen, an eise Gruppen och Raum ze schafen fir Fraen, déi am Berufsliewen stinn, Fraen, déi daagsiwwer kleng Kanner ze versuergen hunn, oder Groussmammen, déi ob hir Enkelkanner oppassen. Well dës Fraen net esou fräi iwert hir Zait verfüge kënnen, ass et wichteg, flexibel ze sinn, wann Aktivitéite geplangt ginn, fir jidderengel Méigelechkeet ze ginn, matmaachen ze kënnen. Wichteg as et och, wat fir Aktivitéiten ugebuede ginn, well d'Interesse vun den Fraen haut anescht sinn, wéi dat nach virun 30 Joer de Fall war. An eise Sektiounen soll awer net nëmme geschafft ginn. E gemütlecht Zesummensinn, mateneen an d'Gespréich kommen, eng Taass Kaffi zesummen ze drénken, daat ass och ganz wichteg, dat deet de Frae gutt.

D'Kathoulesch Fraenaktioun ass e Mouvement fir all Fraen, egal ob se jonk oder al sinn, ob se am Beruff stinn, ob se Hausfra sinn oder ob se pensionnéiert sinn. Och d'Nationalitéit soll bei eis keng Roll spillen. Mir solle keng Chance verpassen, fir nei Memberen fir eis Organisatioun ze begeeschteren.

Ech wënschen Iech fir d'Zukunft alles Guddes a vill Freed a Courage, an e gutt Zesummenschaffen an Ärer Sektioun.

Carine Manderscheid-Hirtz

Nationalpräsidentin