Aktivitéiten 2024

 
Remerciementspatt 19.01.2024

 

vum Haupeschmaart 2023
Kannerfuesbal 18.2. 2024
 
am Centre Culturel 'A Schmadds' 
Kaffiskränzchen
an der Épicerie de Berdorf
Februar 2024
27. 03. 2024

 

Generalversammlung Fraen a Mammen
A Schmadds

 

Don vun 20.000€ un 8 verschidden Associatiounen

 

21. 4. 2024
Televie 2024 - Scheckiwerreechung
7. 6. 2024
Mammendaagsiessen - Hotel Pérékop
9. 6. 2024
40 Joer Berdorfer Kéis